U ponudi su sledeći važni poslovi i projekti tržište i istraživački rad:

 • Vršenje postupka procene i revizije procena rizika na radnim mestima i u radnoj okolini za pravna lica svih privrednih grana i oblasti;
 • Izrada akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini i ostale prateće dokumentacije u vezi sa tim;
 • Obavljanje poslova (referata) stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu u preduzeću;
 • Obavljanje poslova koordinatora za izvodenje radova na gradilištima;
 • Obavljanje poslova stručnog konsultanta za bezbednost i zdravlje na radu u preduzeću;
 • Obavljanje poslova stručnog koordinatora za bezbedan rad na gradilištima sa više izvođača i podizvođača;
 • Izrada svih normativnih akata, elaborata, programa, evidencija, procedura i uputstava iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara;
 • Postavka, praćenje i ažuriranje sistema bezbednosti i zdravlja na radu na računaru;
 • Izrada obrazovnog materijala iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara za sve privredne grane i oblasti;
 • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta i ostale prateće dokumentacije za bezbedan rad u gradevinarstvu;
 • Edukacija - osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad (obuka i provera znanja) zaposlenih koji prvi put stupaju na rad i onih koji su u radnom odnosu;
 • Rešavanje problema zaštite od buke i vibracija na sredstvima za rad i u radnoj okolini;
 • Rešavanje problema tehničko-mehaničke i elektro-tehničke zaštite na sredstvima za rad i u radnoj okolini;
 • Istraživački poslovi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara (izrada studija, projekata, stručnih i naučnih radova i sl.);

 

Konsultativne usluge iz navedenih oblasti na kraće i duže vreme koje podrazumevaju:

 • davanje stručnih saveta,
 • mišljenja i analiza,
 • rešavanje spornih pitanja i arbitraže,
 • tehnička i organizaciona rešenja i drugo.