01-slika1-295pxProcena rizika na radnim mestima i u radnoj okolini i izrada akta o proceni rizika obuhvata sledeće celine:

 • Izrada predloga odluke o pokretanju postupka i kreiranju tima za procenu rizika;
 • Upoznavanje stručnog tima pravnog lica za procenu rizika;
 • Izrada plana sprovođenja postupka procene rizika;
 • Prikupljanje i sistematizacija podataka koji treba da se obrade;
 • Identifikacija mogućih opasnosti i štetnosti i njihova sistematizacija i evidentiranje;
 • Procena rizika za sva radna mesta i u radnoj okolini (po grupisanim radnim mestima);
 • Izrada programa postupnog otklanjanja nedostataka i opasnosti;
 • Utvrđivanje mera za otklanjanje utvrđenih opasnosti i štetnosti na radu;01-slika2-295px
 • Utvrđivanje radnih mesta sa povećanim rizikom;
 • Utvrđivanje prioriteta za otklanjanje rizika;
 • Utvrđivanje načina upravljanja rizicima;
 • Donošenje pojedinačnih i ukupnog zaključka i drugo.

 

Procenu rizika na radnim mestima i u radnoj okolini i izrada Akta o proceni rizika izvodi kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i drugih različitih stručnih profila (mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, medicina rada i dr.) koji je kvalifikovan za obavljanje najvećeg broja složenih poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Sledeća strana ►►►