PROGRAMSKI SADRŽAJ

1.1 Eksperimentalna ispitivanja mašinskih sistema

 

Dijagnostička ispitivanja

 • apsolutne vibracije
 • relativne vibracije vratila
 • naponi
 • pritisci
 • sile
 • deformacije
 • zvuk

Praćenje stvarnog tehničkog stanja mašinskih sistema

 • periodični monitoring
 • permanentni monitoring

Strukturalna ispitivanja mašinskih sistema

 • modalna analiza
 1. sopstvene frekvence
 2. modalna prigušenja
 3. glavni oblici oscilovanja
 • strukturalna modifikacija

Predmet ispitivanja

 • turbine
 • generatori
 • glavni oblici oscilovanja
 • hidro/termo mašinska oprema
 • brane
 • cevovodi
 • prevodnice
 • mašine alatke
 • ventilatori, cikloni, mlinovi i druge rotacione mašine.

Balansiranje rotacionih mašina u sopstvenim ležištima u jednoj ili više korekcijskih ravni

 • balansiranje krutih rotora
 • balansiranje elastičnih vratila
 • mehanički debalans
 • električni debalans
 • termički debalans
 • hidraulički debalans

Projektovanje i izvođenje sistema zaštite od buke, vibracija, potresa i udara

 • elastično oslanjanje
 • izolacija
 • apsorbcija

Geometrijska ispitivanja tačnosti mašina alatki, postrojenja i opreme

 • Verifikacija projektovanih parametara tokom i nakon izrade i montaže;
 • Tehnička dijagnostika eksploatacijskog stanja mašinskih sistema na osnovu utvrđivanja geometrijske tačnosti.

Atestiranje opreme sa aspekta zaštite na radu

 • Prese, makaze, razne mašine
 • dizalice, kranovi

 

1.2 Statički i dinamički proračun mašinskih struktura (SDRC I-DEAS)

 • Prostorno modeliranje kompleksnih struktura
 • Statički proračun deformaciono-naponskog stanja
 • Dinamički proračun
 • Optimizacija struktura i podstruktura
 • Proračun podstrukture