Sektor za procesno mašinstvo i ekologiju Lola instituta bavi se projektovanjem i realizacijom:

 

 1. Sistema separatnog sakupljanja, transporta, pretovara i kompaktiranja komunalnog otpada
 2. Integrisanog postrojenja za procesiranje industrijskog komunalnog i bio otpada
 3. Postrojenja za sortiranje industrijskog i komunalnog otpada
 4. Postrojenja za kompostiranje organskog otpada
 5. Postrojenja za izdvajanje metala iz šljake posle spaljivanja otpada
 6. Postrojenja za generisanje bio gasa
 7. Postrojenja za preradu vode
 8. Izrade glavnih projekata (elaborata) remonta brodskih prevodnica i remontovanjem istih

 

1. Sistem separatnog sakupljanja, transporta, pretovara i kompaktiranja komunalnog otpada

 

Koristi se u svim naseljenim mestima većim od 100 000 stanovnika, dok se kod manjih naselja vrši grupisanje dok se ne dostgne navedeni nivo.

Minimalni zahtevi:

 • Organizovano i uređeno sakupljanje i odlaganje otpada,
 • Sabirna mesta za predselekciju i kompaktiranje,
 • Postrojenje za sortiranje i tretman otpada.

 

01-Istovar1.1. Sakupljanje


Proces prikupljanja otpada na samom početku treba organizovati tako da se kasnije olakša proces njegovog tretiranja. Poželjno je da se pri sakupljanju staklo ne stavlja u iste kontejnere sa ostalim otpacima. Tadođe je daleko lakši tretman otpada ukoliko se organski otpad odvojeno sakuplja od ostalih neorganiskih materijala.

Prevoz otpada od mesta nastanka do sabirnih mesta organizuje se kamionima. Radi dalje lakše manipulacije i transporta na sabirnim mestima treba postaviti kompaktore u kojim se otpad presuje pri čemu se značajno smanjuje zapremina i priprema za utovar u kamionske kontejnere i dalji transport.

Dimenzije kompaktora odgovaraju dimenzijama kamionskih kontejnera 40′ x 8,5′ x 8′.

Kompaktiran otpad (ispresovan) se utovaruje u kamionske kontejnere. Proces utovara (pretovara) ostvaruje se automatski postavljanjem kamiona uz komapktor, koji ispresovanu masu otpada utisne u kontejner kamiona.

 

1.2. Transport i pretovar


Kompaktiran otpad kamionima se odvozi u velike sabirne centre za sortiranje i reciklažu.

Napominjemo da se LOLA institut bavi projektovanjem i izradom kompaktora kao i kamionskih kontejnera.

Otpad koji se komionskim kontejnerima dovozi u sabirne centre može biti različitog sadržaja. Od sadržaja otpada zavisi i njegov dalji tretman, a samim tim i tehnološka linija za soritranje.

Otpad koji u svom sastavu ima veće količine kartona papira i plastičnih materijala, sortira se na linijama prilagođenim za izdvajanje kartona, papira i plastičnih materijala.

Otpad koji u svom sastavu ima veće količine organskih materijala dalje se prerađuje na linijama za kompostiranje organskog otpada.

 

Povratak na početak strane.

 

2. Integrisano postrojenje za procesiranje industrijskog komunalnog i bio otpada

 

Koristi se u svim naseljenim mestima većim od 100 000 stanovnika, dok se kod manjih naselja vrši grupisanje dok se ne dostgne navedeni nivo.

Minimalni zahtevi:

 • Organizovano i uređeno sakupljanje i odlaganje otpada,
 • Sabirna mesta za predselekciju i kompaktiranje,
 • Parcela od minimum 2 hektara površine koja je udaljena od naseljnih mesta.

2.1

 

Postrojenje je namenjeno sortiranju komunalnog otpada koji se može sastojati od papira, kartona, otpada u građevinarstvu, bele tehnike, limenki, različitih vrsta tekstila, plastičnih ambalaža, tetrapaka kao i svih vrsta organskog otpada i sličnog.

Kapacitet postrojenja je 200 t/dan za rad u 2 smene. Otpad se dovozi kamionima i odlaže na ulazni skladišni prostor hale razvrstan po svom sadržaju.

Postrojenje se sastoji od tri tehnološke linije:

 • Tehnološka linija za sortiranje
 • Tehnološka linija za fermataciju
 • Tehnološka linija za završno finiširanje kamposta

 

2.2Prva selekcija obavija se već pri istovaru otpada, a zatim se odvajanje vrši grajferom kojim se odvajaju krupni delovi materijala.

Materijal koji se sastoji od mešovitog otpada ubacuje se na prijemni transporter linije za sortiranje. Za slučaj krupnih delova materijal se mora ubacivati u drobilicu iz koje dospeva na isti tranporter.

Posle drobljenja, materijal se transporterima doprema u obrtno sito gde se vrši odvajanje sitnog i organskog materijala (i odvozi u bunker) kao i odvajanje plastičnih materijala od papira i kartona. Pored odvajanja materijala, u sitima se reguliše i količina materijala pre uvođenja u sortirnicu. U kabini za sortiranje se ručno vrši izdvajanje i sortiranje materijala u sanduke za sortiranje. Na liniji 1 izdvajaju se plastični materijali, a na lininiji 2 papirni materijali. Linije su snabdevene magnetnim odvajačima za odvajanje fero magnetnih materijala kao i odvajačima za obojene metale.

Sanduci za sortiranje omogućavaju dodatni pregled sortiranog materijala i vršenje selekcije.

Materijal iz sanduka za sortiranje se posle selekcije smešta u silose ispod sortirnice.

2.3Silosi mogu biti opremljeni (po želji korisnika) pločastim transporterima dodavačima koji omogućavaju automatsko pražnjenje silosa.

Postrojenje se sastoji od 8 silosa za različite vrste sortiranih materijala.

Postrojenje, takođe, omogućava vraćanje eventualno nesortiranih matrerijala u proces sortiranja.

Iz silosa se uz pomoć dodavača i transportera sortiran materijal može dopremati na presu za baliranje papira ili kartona, odnosno plastičnih materijala, zavisno o kom se materijalu radi.

U slučaju drugih vrsta sortiranog materijala postrojenje omogućava, uz pomoć dodavača i gumenih transportera, utovar istog u kamonske kontejnere i otpremu na dalju preradu.

Sitan materijal ispod sita koji sadrži veliki deo organskih materijala doprema se iz silosa na ulazni transporter linije za fementaciju.

Na ulazni transporter linije za fementaciju moguće je bagerom utovarivačem ubacivati i direktno otpadni materijal koji sadrži veliki deo organskih materijala (biomase), jer se iz ostatka materijala posle sortiranja ne može zadovoljiti kapacitet linije sa bioreaktorima 100 t/dan.

U bioreaktoru uz dodavanje bioloških otpadnih voda i stalno uduvavanje vazduha uz rotaciju bioreaktora se omogućava neprestano mešanje i pospešuje proces fementacije tako da se posle 72 sata na izlasku bioreaktora dobija kompost spreman za dalje previranje.

Materijal koji izlazi iz bioreaktora transporterima se otprema u obrtno sito gde se vrši odvajanje sitnih delova komposta od ostalih eventualno prisutnih materijala.

Linije su snabdevene magnetnim odvajačima za feromagntne materijale i odvajačima za obojene metale.

Sitan materijal po izlasku iz sita odvodi se na balističke separatore gde se vrši odvajanje komposta od ostalih čvrstih materijala. Kompost se lageruje radi previranja, a ostali izdvojeni materijali se mogu koristiti za dalju preradu.

Posle odležavanja kompost se ubacuje u liniju za finalizaciju gde se vrši dodatno odvajanje eventualnih primesa iz komposta, čime se dobija dobro organsko đubrivo i ostatak čvrstih materijala i sitnih metalnih primesa. Kapacitet linije za kompostiranje je 100 t/dan.

Kompletno postrojenje je opremljeno sistemom za otprašivanje na svim mestima gde je materijal uzburkan i na mestima presipanja sa transportera na transporter čime se smanjuje sadržaj prašine u prijemnoj hali.

Kabina za sortiranje je opremljena sistemom za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje sa obnavljanjem vazduha u cilju održavanja maksimalnih uslova za osoblje na radu.

Upravljanje postrojenjem obavlja se iz komadnog centra PLC-om koji omogućava maksimalnu kontrolu svih mašina i uređaja.

Svi motori su regulisani, čime se omogućava maksimalna fleksibilnost i iskorišćenost kapaciteta svih mašina i uređaja.

Sistem bezbednosti i zaštite odgovara normama CE i obezbeđuje maksimalnu bezbednost u radu.

 

Povratak na početak strane.

 

3. Postrojenje za sortiranje industrijskog i komunalnog otpada

 

Koristi se u svim naseljenim mestima većim od 100 000 stanovnika, dok se kod manjih naselja vrši grupisanje dok se ne dostgne navedeni nivo.

Minimalni zahtevi:

 • Organizovano i uređeno sakupljanje i odlaganje otpada,
 • Sabirna mesta za predselekciju i kompaktiranje,
 • Parcela od minimum 2 hektara površine koja je udaljena od naseljnih mesta.

 

Postrojenje je namenjeno za sortiranje komunalnog otpada koji se može sastojati od papira, kartona, otpada u građevinarstvu (šut, prozori, drvo, metal) i drugi otpad (bela tehnika, limenke različitih vrsta, tekstil, plastična ambalaža i tetrapak).

Kapacitet postrojenja je 1200 tona na dan za rad u dve sedmočasovne smene.

 

3.1 Opis procesa


3.5Otpad se dovozi kamionima i istovaruje u podrumski deo zgrade.

Postrojenje se sastoji od pet tehnoloških linija i to:

 • Linija za mešoviti otpad (1 i 3)
 • Linija za pretežno papir i karton (2)
 • Linija za isključivo papir ili karton (4)
 • Linija za metal (5)

 

3.2Prva selekcija obavlja se grajferom kojim se odvajaju krupni delovi materijala.

Mateirjal koji se sastoji uglavnom od papira i kartona ubacuje se u sipku (koš) linije 4 (namenjene za papir i karton). Materijal se transprotuje do prese za papir gde se vrši baliranje papira ili kartona u bale koje se kamionom odvoze.

Krupni materijal raznog porekla ubacuje se na liniju 1 ili 3. Ove linije počinju sa drobilicama za takvu vrstu otpada. Posle drobljenja materijal se transporterima odvozi u sita gde se vrši odvajanje sitnog materijala i komada koji se teško mogu razdvojiti ručno.

3.3Na liniji (2) ubacuje se materijal sa pretežno papirnim otpadom, koji se takođe transproterima doprema do obrtnih sita, a zatim u sortirnicu za ručno sortiranje.

Peta tehnološka linija namenjena je za metalni otpad i snabdevena je presom za baliranje metalnog otpada.

Materijal koji se grajferom ubacuje u ulazne bunkere, bilo linije (1 i 3) za mešoviti otpad ili linije (2) pretežno za papir, pločastim i gumenim transproterima se usmerava i dovodi u obrtno sito.

3.4APored prosejavanja materijala i izdvajanja sitnih komada uz pomoć obrtnih sita se reguliše i sloj materijala pre uvođenja u kabinu za sortiranje.

U kabini za sortiranje se ručno vrši razdvajanje i sortiranje materijala u 32 sanduka za sortiranje.

Sanduci za sortiranje omogućavaju dodatni pregled sortiranog materijala i vršenje selekcije.

 

Materijal iz sanduka za sortiranje se posle selekcije smešta u silose ispod sortirnice.

Silosi su opremljeni pločastim transproterima-dodavačima koji omogućavaju automatsko pražnjenje silosa.

Postrojenje se sastoji od 8 silosa za različite vrste sortiranih materijala i dva silosa smeštenih ispod sita za sitan komadni otpad.

Postrojenje omogućava vraćanje eventualno nesortiranog materijala ponovo u proces sortiranja.

Iz silosa se, uz pomoć dodavača i transprotera, sortiran materijal može dopremiti na presu za baliranje papira ili kartona, ukoliko se radi o papiru ili kartonu ili dopremiti do prese za baliranje metalnih otpadaka, ukoliko se radi o metalnim otpacima.

U slučaju drugih vrsta sortiranog materijala postrojenje omogućava, uz pomoć dodavača i gumenih transportera, utovar istog u kamionske kontejnere i otpremu istog.

Sitan prosejan materijal iz silosa ispod sita se, uz pomoć dodavača i transprotera, direktno utovaruje u kamionske kontejnere i otprema na deponiju.

 

3.2 Opremljenost sistema


Postrojenje je opemljeno sistemom za otprašivanje na svim mestima gde je materijal uzburkan i na mestima presipanja sa transprotera na transporter čime se smanjuje sadržaj prašine u prijemnoj hali.

3.5Kabina za sortiranje je opremljena sistemom za klimatizaciju, ventilaciju i grejanje sa obnavljanjem vazduha, u cilju održavanja maksimalnih radnih uslova osoblja.

Upravljanje postrojenjem obavlja se iz komandnog centra smeštenog pored sortirnice, čime je omogućen vizuelni pregled celog postrojenja.

Elektroupravljački sistem izveden je pomoću računara, PLC-a i omogućava maksimalnu kontrolu svih mašina i uređaja.3.1Svi motori su regulisani pomoću frekventnih regulatora, čime je omogućeno maksimalna fleksibilnost i kapacitet svih mašina i uređaja, a time i kapacitet svake od tehnoloških linija.

Sistem bezbednosti i zaštite odgovara normama CE i obezbeđuje maksimalnu bezbednost u radu.

Postrojenje za sortiranje snabdeveno je i specijalnim elektronskim protočnim vagama (ugrađenim u ulazne i izlazne transprotere) čime se obezbeđuje precizno merenje ulaznog i izlaznog materijala.

Upravljački sistem snabdeven je i video kamerama za vizuelnu kontrolu svakog dela procesa.

 

3.3 Tehnički podaci:


 • Dimenzije hale za postrojenje su 140x80x30 m.
 • Ukupna težina opreme postrojenja iznosi 1500 t.
 • Ukupno instalisana snaga postrojenja 1100 kW
 • Kapcitet sortiranja 1200 tona na dan materijala za dvosmenski rad.

 

Povratak na početak strane.

 

4. Postrojenje za kompostiranje organskog otpada

 

Koristi se u svim naseljenim mestima koja imaju pretežno organski otpad.

Minimalni zahtevi:

 • Organizovano i uređeno sakupljanje i odlaganje otpada,
 • Sabirna mesta za predselekciju i kompaktiranje,
 • Parcela od minimum 2 hektara površine koja je udaljena od naseljnih mesta.

 

Postrojenje je namenjeno za preradu pretežno organskog otpada u organsko đubrivo kompost.

2.4Otpad koji se sastoji pretežno od organskih materijala (biomase ostataka hrane i drugih vrsta pretežno organskog otpada), dovozi se kamionima i istovaruje u prijemni deo hale.

Ovako istovaren otpad se bagerom utovarivačem ubacuje na ulazni transporter linije za fermentaciju.

Ulaznim transporterom organski otpad se doprema do bunkera hidrauličnog utiskivača mase u bioreaktor.

Hidrauličnim utiskivačem otpad se diskontinualno utiskuje u bioreaktor.

U bioreaktoru se, uz dodavanje bioloških otpadnih voda i stalnog uduvavanja vazduha uz rotaciju bioreaktora, omogućava neprestano mešanje i pospešuje proces fementacije.

Ovim procesom nakon 72 h na izlasku bioreaktora dobijamo kompost spreman za dalje previranje.

Materijal koji izlazi iz bioreaktora transporterima se otprema u obrtno sito gde se vrši odvajanje sitnih delova komposta od ostalih eventualno prisutnih materijala.

2.5Linije su snabdevene magnetnim odvajačima za feromagntne materijale i odvajačima za obojene metale.

Sitan materijal po izlasku iz sita odvodi se na balističke separatore gde se vrši odvajanje komposta od ostalih čvrstih materijala.

Kompost se lageruje radi previranja, a ostali izdvojeni materijali se mogu koristiti za dalju preradu odnosno, ako se radi o nekorisnom ostatku odlaze na deponiju.

Posle odležavanja kompost se ubacuje u liniju za finalizaciju gde se vrši dodatno odvajanje eventualnih primesa iz komposta i dobija se dobro organsko đubrivo i ostatak čvrstih materijala i sitnih metalnih primesa.

 

Kapacitet linije za kompastiranje je 100 t/dan.

Kompletno postrojenje je opremljeno sistemom za otprašivanje na svim mestima gde je materijal uzburkan i na mestima presipanja sa transportera na transporter sa čime se smanjuje sadržaj prašine u prijemnoj hali.

Upravljanje postrojenja obavlja se iz komandnog centra preko PLC-a koji omogućava maksimalnu kontrolu svih mašina i uređaja.

Svi motori su regulisani čime se omogućava maksimalna fleksibilnost i iskorišćenost kapaciteta svih mašina i uređaja.

Sistem bezbednosti i zaštite odgovara normama CE i obezbeđuje maksimalnu bezbednost u radu.

 

Povratak na početak strane.

 

5. Postrojenje za izdvajanje metala iz šljake posle spaljivanja otpada

 

Koristi se u mestima koja imaju spalionce otpada.

Minimalni zahtevi:

 • Sakupljanje i odlaganje otpada,
 • Sabirna mesta za predselekciju i kompaktiranje,
 • Parcela od minimum 2 hektara površine.

 

Postrojenje je namenjeno za izdvajanje crnih i obojenih metala iz ostataka (šljake) posle spaljivanja otpada u spalionicama.

Spaljivanjem otpada u spalionicama, u šljaci ostaju crni i obojeni metali koje treba izdvojiti radi dalje prerade.

Izlazni transporter šljaku iz spalionice doprema na ulazni transporter linije za izdvajanje metala koji je transportuje u drobilicu, a posle drobljena transportuje se u obrtno sito.

U obrtnom situ se odvaja mulj i sitniji komadi od ostatka šljake.

Iz mulja se feromagnetni komadi izdvajaju magnetnim odvajačima i sipaju u metalni kontejner, a mulj dospeva u bunker ispod sita.

Krupniji ostaci šljake iz sita tansportuju se ispod jakih magnetnih odvajača i odvajača za obojene metale na Fukoove (vrtložno-vihorne) struje.

Izdvojeni feromagnetni komadi kao i komadi obojenh metala usmeravaju se odvojeno u metalne kontajnere.

Ostatak šljake dospeva u betonski bunker na kraju linije.

Kontejneri sa metalnim otpadom otpremaju se kamionima u topionice na reciklažu.

Ostaci šljake se kao otpad otpremaju se na za to predviđene deponije.

Upravljanje postrojenjem obavlja se preko PLC-a koji omogućava maksimalnu kontrolu svih mašina i uređaja.

Svi motori su regulisani čime se omogućava maksimalna fleksibilnost i iskorišćenost kapaciteta svih mašina i uređaja.

Sistem bezbednosti i zaštite odgovara normama CE i obezbeđuje maksimalnu bezbednost u radu.

 

Povratak na početak strane.

 

6. Postrojenje za generisanje bio gasa

 

Koristi se u mestima koja imaju izvore bio gasa, odnosno postrojenja za kompostiranje.

Minimalni zahtevi:

 • Sakupljanje i odlaganje otpada,
 • Sabirna mesta za predselekciju i kompaktiranje,
 • Parcela od minimum 5 hektara površine koja je udaljena od naseljnih mesta.

 

Postrojenje za generisanje bio gasa tretira nesortirani komunalni otpad mehaničko-biološkim postupkom.

U reaktoru postrojenja otpad se tretira mehanički. Nakon primarnog odvajanja otpada po gabaritu, vrši se njegova homogenizacija i usitnjavanje i time se realizuje početna faza biološke degradacije.

U ovom delu postrojenja ostvaruje se i razdvajanje otpada po veličini na dve frakcije:

 • frakcija čija je granulacija do 45 mm i koja sadrži 90 % organskih materijala i
 • frakcija granulacije preko 45 mm koja se sastoji od reciklabilnih materijala i inertnog otpada.

 

Dok se prva frakcija upućuje na dalji biološki tretman iz druge frakcije se vrši odvajanje feromagnetnih materijala, aluminijumskih delova, odvajanje lakih komponenti kao što su plastični delovi, papir i slično od teških komponenti (staklo, šut i sl.).

Biološki tretman se ostvaruje u postrojenju za kompostiranje i pilot postrojenju za generisanje biogasa. U okviru ovog postrojenja vrši se i konverzija biogasa u toplotnu i elektro energiju.


06
Postrojenje za proizvodnju bio gasa

 

Povratak na početak strane.

 

7. Postrojenje za preradu vode

 

Koristi se u mestima koja imaju otpadne vode iz sortirnica, kompostirnica, postrojenja za bio gas i drugim slučajevima nastanka otpadnih voda.

Minimalni zahtevi:

 • Sfakupljanje i odlaganje otpadnih voda,
 • Parcela od minimum pola hektara.

 

07Prefabrikovano postrojenje je tipa aktivnog mulja, poznato kao postrojenje "produžene aeracije" (eng. Extended Aeration) i projektovano je za preradu otpadnih voda.

Istovremeno, budući da je proces zatvoren, obezbeđen je i najmanji mogući negativni uticaj na životnu sredinu, kao i radnike u postrojenju.

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda metodom aktivnog mulja obuhvataju kapacitete od 0.006 – 19 m3/h pa se mogu primenjivati u objektima veličine vikendice, pa sve do manjih naselja.

 

Povratak na početak strane.

 

8. Izrada glavnih projekata (elaborata) remonta brodskih prevodnica i remontovanje istih

 

Koristi se u svim mestima gde postoje prevodnice i ustave.

Minimalni zahtevi:

 • organizovano i uređeno sakupljanje i odlaganje otpada,
 • Sabirna mesta za predselekciju i kompaktiranje,
 • Parcela od minimum 2 hektara površine koja je udaljena od naseljnih mesta.

 

Izrada glavnog projekta remonta brodskih prevodnica (Elaborata) obuhvata sagledavanje i dataljnu procenu postojećeg stanja svih elemenata i delova hidro-mehaničke, elektro-hidraulične, mašinske i elektro-upravljačke opreme.

Projektom se detaljno definišu svi radovi na svakom elementu sa specifikacijama delova koje treba zameniti ili remontovati. U potpunosti se opisuju i tehnički razrađuju svi zahvati i postupci izvođenja radova. Daje se detaljan način i tehnički uslovi površinske zaštite.

Projekat definiše i sve tehniške uslove koje treba ispoštovati kao i sva potrebna ispitivanja koja treba izvesti.

Predviđaju se i svi alati i oprema potrebna za izvođenje radova.

Izrada projekata radi se na osnovu tehničkih zahteva investitora i postojeće tehničke dokumentacije po kojoj je izvedena oprema.

Lola institut radi i remontovanje prevodnica i ustava po svojim Elaboratima ili po Elaboratima drugih projektantskih organizacija.

Remonti se izvode samostalno ili po potrebi uz angažovanje podizvođaca za određene radove.

 

Povratak na početak strane.