velimir-komadinic 

Mr Velimir Komadinić
Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Tel: +381 11 2545 123
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Istraživačka oblast

Sistem menadžmenta kvalitetom, bezbednost i zdravlje na radu, upravljanje održavanjem tehničkih sistema, upravljanje proizvodnjom u industrijskom preduzeću.

Obrazovanje

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, dipl. inž. (1979)

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, mr (1987)

Zvanje

Istraživač saradnik

Projekti

 1. Projekat TR-35023: Razvoj uređaja za trening pilota i dinamičku simulaciju leta modernih borbenih aviona i to 3-osne centrifuge i 4-osnog uređaja za prostornu dezorijentaciju pilota (2011-2014). 
 2. Sistem menadžmenta kvalitetom LOLA Instituta po modelu SRPS ISO 9001:2008 (poslovnik, procedure, uputstva), 2010.
 3. Glavni projekat remedijacije zemljišta u krugu FAS Kragujevac ( nadzor i koordinacija primene mera BZR kod izvođenja svih radova sa procenom rizika), nosioci posla TMF, SADE, GRS VALTECH, (2010-2013). 
 4. Poboljšana matematičko-eksperimentalna metoda modalne analize i strukturne modifikacije za dijagnostiku stanja i sanaciju turboagregata, Beograd, (2009-2010).
 5. Procena rizika na radnim mestima i u radnoj okolini sa utvrđenim merama bezbednosti i zdravlja na radu i prioritetima za unapređenje stanja BZR u preduzećima: MONTAVAR d.o.o., LASTRA d.o.o., CARIČIN GRAD d.o.o., Dom zdravlja Čukarica i još 15 pavnih lica u Beogradu i Srbiji, (2008 – 2013).
 6. Projekat MIS.3.02.0176B, Teške CNC alatne mašine i obradni centri (2002 - 2004). 
 7. Razvoj i implementacija menadžment sistema za obezbeđenje kvaliteta u fabrici mašina “Morava” A.D. (Podprojekat: Preispitivanje postojećeg stanja), Požarevac, 1998.
 8. Razvoj i implementacija menadžment sistema za obezbeđenje kvaliteta u “NIS EG”, Beograd, 1997.
 9. Projekat C.5.03.64.138, CIM modeli za upravljanje poslovno-proizvodnim sistemima i njihov transfer ka drugim granama industrije, (1994 -1996).
 10. Studija razvoja informacionog sistema preduzeća „Prvi Partizan NP“, Užice, 1995.
 11. Uvođenje CIM aplikacija u DP „DIN”, Niš, 1994.
 12. Projekt S.1.0535, Strateški model preduzeća metalne industrije u CIM ambijentu, (1991-1994).
 13. Razvoj, projektovanje i izgradnja CIM rešenja za HEK „Jugohrom“, Jegunovce, Makedonija, 1993.
 14.  Projektovanje i razvoj softvera za lansiranje i praćenje stanja proizvodnog radnog naloga, Industrija motora IMR, Beograd, (1987-1988).
 15. Projektovanje, razvoj i uvođenje softvera za korektivno održavanje mašinske opreme, Industrija motora IMR, Beograd, (1985 – 1986).
 16. Statistička kontrola kvaliteta motora sa probnog stola u fabrici motora „IMR“, Beograd, (1981-1982).

Publikacije

 1. Komadinić V., Ilić D., Risk assessment in small and medium – sized enterprises, specifics and differences in approach, Journal of applied engineering science, no.2 – vol. 11, pp 123-126, ISSN 1451-4117, Beograd, 2013.
 2. Zeljković V., Ilić D., Đapić M., Komadinić V., Lifts safety– standards and regulation, Proceedings the 16th conference of the series Man and Working Environment, International conference safety of technical systems in living and Working Environment, Faculty of Occupational Safety of Niš; pp 381-386, ISBN 978-86-6093-035-6, COBISS.SR-ID 187155980, Niš, 2011.
 3. Kvrgić, V, Vasić, M, Čarapić, V, Vidaković, J, Komadinić, V, “Research and development of the new generation five axix vertical turning centres”, 34th International Conference on Production Engineering, Proceedings, ISBN 978-86-6055-019-6, 2011, pp. 129 – 132.
 4. Komadinić V., Ilić D., Pogled zaposlenih na opasnosti i štetnosti u jednom industrijskom preduzeću, 36. Jupiter konferencija , Zbornik radova,. Strana 1.18 - 1.21;ISBN 978-86-7083-666-2, Beograd, 2010.
 5. Ilić D., Komadinić V., Mašinski obradni centri sa aspekta zahteva evropskih standarda za bezbednost i zdravlje na radu, Naučno-stručni časopis „Istraživanja i projektovanja za privredu“, broj 2, vol. 8. (103-107), Beograd, 2010.
 6. Vukićević V., Albijanić R., Benišek M., Komadinić V., The cosideration of the dynamic unbalance problem of rotating mashinery, 10 International scientific conference on flexibile technologies MMA 2009 – Fleksible technologies, Proceedings (105-108), Novi Sad, 2009.
 7. Komadinić V., Trgovčević S., Prilog izboru softvera za upravljanje održavanjerm 33. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova (321-322), Beograd, 2009.
 8. Komadinić V., Ilić D., Ocena podobnosti softverskog proizvoda za primenu u industrijskom preduzeću, 35. JUPITER konferencija, Zbornik radova (1.17-1.20) Beograd, 2009.
 9. Komadinić V., Ilić D., Smiljanić D., Pogled zaposlenih na rizike, Časopis ’’Zaštita plus“, br.33 (54-56), Beograd, 2009.
 10. Jevtić M., Latinović I., Vukićević V., Komadinić V., Termičko uravnoteženje rotora turbogeneratora u termoelektranama, Međunarodno savetovanje “Energetika 2007", Zbornik radova (263-265), Zlatibor, 2007.
 11. Komadinić V., CIM modeli i koncepti, VI Međunarodna konferencija fleksibilne tehnologije, Zbornik radova (711 – 718), Sombor, 2007.
 12. Vukićević V., Albijanić R., Komadinić V., Model sistema održavanja tehničkih sistema prema utvrđenom stanju, Kongres o procesnoj industriji "PROSESING 2007", Zbornik radova (1-5), Beograd, 2007.
 13. Jevtić M., Vukićević V., Komadinić V., Obrada oštećenih rukavaca rotacione opreme, Konferencija održavanja "KOD-2006", Tivat, 2006.
 14. Jevtić M., Vukićević V., Đapić M., Komadinić V., Thermal Influences on Turbogenerator, Međunarodni simpozijum "ELEKTRANE 2006", Vrnjačka Banja, 2006.
 15. Komadinić V., Vukićević V., Jevtić M., Upravljanje odobrenjima za izvođenje radova održavanja, 31. SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA, Zbornik radova (599-603), Kragujevac, 2006.
 16. Jevtić M., Vukićević V., Zeljković V., Komadinić V., Nova metoda reparacije rukavaca teške rotacione opreme u sopstvenim ležištima, 32. JUPITER konferencija, Zbornik radova (3.102-3.107), Zlatibor, 2006.
 17. Komadinić V., Vukićević V., Jevtić M., Pokazatelji performansi funkije održavanja, XXXI Naučno stručni skup "ODRŽAVANJE MAŠINA I OPREME", Zbornik radova (1-5), Beograd – Budva, 2006.
 18. Komadinić V., Vukićević V., Analiza softverskih proizvoda za upravljanje održavanjem tehničkih sistema, 29. JUPITER konferencija, Beograd, 2004.
 19. Komadinić V., Vukićević V., Indikatori performansi održavanja, XXV Jugoslovenski majski skup “Održavanje tehničkih sistema”, Zbornik radova, Beograd, 2001.
 20. Komadinić V., Analiza procesa održavanja, bitna aktivnost pri uvođenju QMS-a, 26. JUPITER konferencija, Beograd, 2000.
 21. Komadinić V., Vukićević V., Mogućnost primene softverskih proizvoda za podršku upravljanju proizvodnjom u funkciji održavanja mašinske opreme, XXIII Jugoslovenski majski skup “Održavanje tehničkih sisrtema”, Zbornik radova, Kragujevac, 1998.
 22. Komadinić V., CIM modeli i koncepti, Fleksibilne tehnologije MMA’97, Zbornik radova, Sombor, 1997.
 23. Spasić Ž., Komadinić V., Joksimović V., Pijevac T., Lukić Lj., MAPICS Modules in CIM Environment, International Conference on Computer Integrated Manusfacturing CIM’96, Zakopane, 1996.
 24. Komadinić V., Đorđević Lj., Đurđević S., Bogdanović G., Ocena podobnosti softverskog proizvoda korišćenjem Quickfit analize, 22.JUPITER Konferencija, Zbornik radova, Beograd, 1996.
 25. Komadinić V., Dobranić M., Rajić J., Joksimović V., Caribrodska D., Bogdanović G., MAPICS/DB u uslovima jugoslovenske industrije, LOLA Naučno-stručni skup, Beograd, 1995.
 26. Komadinić V., Dobranić M., Pijevac T., Mogućnost primene softverskog proizvoda MAPICS/DB u funkciji održavanja mašinske opreme, JUPITER konferencija, Zbornik radova, Beograd, 1995.
 27. Komadinić V., Uloga organizacije na kompleksnost upravljanja proizvodnjom u CIM ambijentu, JUPITER konferencija, Zbornik radova 1994.
 28. Komadinić V., Prilog različitim pristupima dizajna informacionog sistema za upravljanje održavanjem, Prvi međunarodni naučni skup Teška mašinogradnja TM'93, Zbornik radova, Kruševac - Vrnjačka Banja, 1993.
 29. Spasić Ž., Stojković S., Komadinić V., Dobranić M., Drakulić I., Strateški model preduzeća metalne industrije u CIM ambijentu, 19. JUPITER konferencija, Zbornik radova 12. YU simpozijuma “CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala”, Prohor Pčinjski, 1993.
 30. Komadinić V., Model baze podataka za sistem održavanja mašinske opreme, Tehnika (separat Organizacija rada) br. 7-8, Beograd, 1990.
 31. Komadinić V., Analiza pogodnosti održavanja za slučaj mašinske opreme RO IMR, Industrijski sistemi IS’87, Zbornik radova, Novi Sad, 1987.
 32. Lj. Ilić, V. Komadinić, Određivanje efektivnog vremena rada mašine alatke, OMO br. 7., Beograd, 1986.
 33. Jelenić G., Komadinić V., Obračun amortizacije i tehnički progres, Tehnika (separat Organizacija rada) br. 9., Beograd, 1985.
 34. Komadinić V., G. Jelenić, Problem upravljanja i kontrole zaliha rezervnih delova u radnoj organizaciji metaloprerađivačkog tipa sa raznorodnom opremom, Tehnika (separat Organizacija rada) br. 1., Beograd,

Strani jezici

Engleski

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

DOTS – Društvo održavalaca tehničkih sistema