Pored ostalih delatnosti kojim se Lola institut uspešno bavi, posebnu pažnju posvetili smo oblasti projektovanja i opremanja mini hidroelektrana, a pomoću eksternih partnera i firmi sa kojima imamo ugovorene odnose, možemo pružiti stručnu pomoć u sledećim aktivnostima:

 • Projektovanje i izgradnja malih hidroelektrana
 • Pribavljanje svih potrebnih dozvola za izgradnju male hidroelektrane
 • Projektovanje, proizvodnja i montaža elektro i mašinske opreme za male hidroelektrane
 • Puštanje u rad malih hidroelektrana
 • Održavanje i servis malih hidroelektrana

Naši eksperti će Vam ponuditi optimalna rešenja za izradu Idejnog i Glavnog projekta kojim se utvrđuju građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za gradnju objekta, investiciona vrednost objekta i uslovi održavanja objekta sa situacionim rešenjem i podacima o:

 • Mikrolokaciji objekta
 • Funkcionalnim, konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama objekta
 • Tehničko-tehnološkim i eksploatacionim karakteristikama objekta
 • Inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama terena i tla sa preliminarnim proračunom stabilnosti i sigurnosti objekta
 • Rešenju temeljenja objekta
 • Tehničko-tehnološkim i organizacionim elementima građenja objekta
 • Merama za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu
 • Idejnom rešenju infrastrukture
 • Uporednoj analizi varijantnih tehničkih rešenja sa stanovišta svojstava tla
 • Funkcionalnosti
 • Stabilnosti
 • Proceni uticaja na životnu sredinu
 • Prirodnim i nepokretnim kulturnim dobrima
 • Racionalnosti izgradnje i eksploatacije, visini troškova izgradnje
 • Troškovima transporta održavanja, obezbeđenja energije i drugim troškovima