Računarska simulacija procesa livenja

Sekcija za računarsku simulaciju procesa livenja Lola instituta.

 

Računarska simulacija procesa livenja | Ponuda

 

Računarska simulacija procesa livenja | Preporuke

 

 

R.br. Naziv projekta Slika Firma Napomena
1. PRIRUBNICA 0001_resize ITNMS v1-v6objavljen rad
2.1 KUĆIŠTE 0021_resize LIVNICA BAČKA TOPOLA v1-v4
2.2 KUGLA 0022_resize LIVNICA BAČKA TOPOLA v1-v4
2.3 KUGLA ODLIVENA 0023_resize LIVNICA BAČKA TOPOLA v1-v4
3.1 Klasična tehnologija 0031_resize LOLA livnica Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone
3.2 Tehnologija nakon simulacije 0032_resize LOLA livnica Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone
3.3 VILJUŠKA 0033_resize LOLA livnica Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone
4.1 OBLOGA MLINA 0041_resize FARMACOM LIVNICA GUČA v1-v3
4.2 ZUBI BAGERA 0042_resize FARMACOM LIVNICA GUČA v1-v3
5. PINOLA DVS40 0051_resize LOLA LIVNICA v1-v10
6. 0061_resize LOLA LIVNICA v1-v3
7. 0071_resize LOLA LIVNICA v1-v5
8. 0081_resize MAČKATICA-MOTINS-NOVI SAD-RTB BOR LIVNICA OBOJENIH METALA
9. 0091_resize

10. 0101_resize
11. 0111_resize
12.1 0121_resize
12.2 0122_resize
12.3 0123_resize

 

 

 

KLIP 656 POKLOPAC KUĆIŠTA PETAR DRAPŠIN MLADENOVAC

 

 

Za razliku od čvrstih struktura koje se mogu relativno jednostavno modelirati primenom konačnih elemenata, modeliranje procesa livenja je mnogo kompleksnije, jer mora da objedini i tečnu i čvrstu fazu, a uključuje elemente mehanike fluida, termodinamike, elastomehanike i metalurgije (svojstva legure koja se lije, mehanizam kristalizacije, mikrostruktura liva).

Diferencijalne jednačine opisuju složene fizičko-hemijske procese za svaki elemenat diskretne strukture, uzimajući u obzir početne i granične uslove definisane kroz svojstva legure, parametre procesa livenja, 3D model geometrije odlivka i ono što je od esencijalnog značaja u livarstvu, 3D model ulivnog sistema, hranitelja i sistema za ozračenje.

MAGMASOFT je svestrani programski paket nove generacije, namenjen simulaciji livačkih procesa u tehnološko i kvalitetno orjentisanoj proizvodnji. To je savremeno oruđe livaca u nalaženju poboljšanja i optimzaciji livačkih procesa, koje omogućava probu različitih tehnoloških rešenja postupka livenja metala, da ne bi bilo potrebno postupke proveravati u praksi.

Time se skraćuje vreme razvoja proizvoda, a u isto vreme optimizuje proizvodnja i snižavaju troškovi. Rezultati simulacije se prikazuju u trodimenzionalnom (3D) grafičkom obliku.

Paket MAGMASOFT je rezultat brojnih iskustava stručnjaka širom sveta, sabranih u ogromnoj bazi podatka, koju je lako upotrebiti pri proveri tehnologije u livnicama. S obzirom na produktivnost, količinu škarta, utrošak energije po kilogramu odlivka, primenom navedenih tehnologija bitno se utiče na poboljšanje poslovanja livnica u Srbiji.


LOLA instiut, je ekskluzivni zastupnik preduzeća MAGMA Gmbh iz Nemačke, za programski paket MAGMASOFT, za Srbiju i Crnu Goru. Naše preduzeće, pored toga, nudi takođe, usluge računarske simulacije sa programskom opremom MAGMASOFT i osposobljavanje za korisnike paketa kao i naručioce simulacije.

MAGMASOFT prezentacija (2,87 MB).